تماس با موسسه

اطلاعات تماس

  • تلفن دفتر: ۰۵۱۳۷۳۱۳۱۳۸
  • مدیریت: محمد قاضی ۰۹۱۵۳۰۶۵۴۳۷
  • مدیر عامل: محمد افسری ۰۹۱۵۳۱۴۴۳۹۵
  • امورمالی: سیدرضا غفوری ۰۹۱۵۳۰۸۸۲۶۵
  • مسول فرهنگی سایت و فضای مجازی: محمدرضا صبوری ۰۹۱۵۴۴۳۷۲۰۶
  • بخش درمان: علی محمد اویسی ۰۹۱۵۱۱۹۳۸۱۸
  • امور تحقیق: سید محمد دبیری ۰۹۱۰۵۰۰۵۳۶۴
  • تدارکات: موسی پور ایران ۰۹۱۵۳۱۳۷۸۹۸

فرم تماس