درباره موسسه

موسسه خیریه محبان الزهرا در سال 1373 تاسیس گردید و به همت شما خیرین عزیز گام های مهمی تا به امروز برداشته شده است

 

شماره حساب موسسه

733688/73

بانک ملت شعبه شهید پیکانی-جاری جام بنام موسسه خیریه محبان الزهرا (س)